vacatures.ap.be

Voltijdse bemiddelaar (werkingsgebied Leuven, Brussel, Halle-Vilvoorde) met standplaats te Heverlee

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Heverlee
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Ergotherapie
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Moderator - forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw
Sector: 
sociale sector
Bedrijfsactiviteiten: 

Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw (verder Moderator vzw) is een onafhankelijke en pluralistische vzw actief in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad. De vzw draagt het herstelrechtelijk gedachtegoed uit door (1) de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven en hun (directe) omgeving; (2) door het verbreden van het maatschappelijk draagvlak rond herstelrecht en bemiddeling. Het coördinatieteam en het centrale secretariaat van de organisatie bevinden zich in Kessel-Lo. Daarnaast zijn er 5 provinciale zelfsturende teams actief. Een provinciaal team is een samenwerkingsverband tussen de bemiddelaars en de onthaalmedewerker die werkzaam zijn binnen eenzelfde regio. De bemiddelaar krijgt ondersteuning van de directe collega’s. Het coördinatieteam (de personeelscoördinator in het bijzonder) volgt de werkzaamheden van de teams en de medewerkers op.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

De opdracht van de bemiddelaar situeert zich op twee domeinen:
1. ontwikkelen en verzorgen van een kwaliteitsvol aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling
2. het herstelrecht en de bemiddelingspraktijk structureel verankeren in samenwerkingsverbanden met lokale partners vanuit o.a. welzijn, gezondheid, politie en justitie.

De bemiddelaar:
• werkt binnen de wettelijke bepalingen (o.a. Wet van 22 juni 2005), de visie, algemene beleidslijnen en de deontologische code van Moderator vzw, het team-actieplan én de lokale samenwerkingsafspraken;
• hanteert de werkingsprincipes: neutraliteit, vertrouwelijkheid, transparantie en vrijwilligheid.
• engageert zich in de werkzaamheden van het provinciale team waarvan hij/zij deel uitmaakt en neemt in onderling overleg deelopdrachten op;
• laat zich inspireren en ondersteunen door directe collega’s via provinciaal teamoverleg met aandacht voor intervisie;
• zorgt voor verbinding met de hele organisatie via deelname aan de terugkomdagen (4x/jaar) de denkdagen (tweedaagse met overnachting);
• grijpt kansen om zich te ontwikkelen en krijgt ook ruimte om zich, met het oog op de uitoefening van de functie, bij te scholen.

Concrete opdracht en taken

1. Individuele opdracht t.a.v. partijen betrokken bij een als misdrijf gekwalificeerd feit

De bemiddelaar staat in voor het opstarten/stimuleren/begeleiden van een communicatieproces tussen betrokkenen bij een misdrijf met het oog op een integratie van het gebeurde in hun leven en een her-stel t.a.v. elkaar, t.a.v. de maatschappelijke instanties in het algemeen en Justitie in het bijzonder.

Voorbeelden van acties:
• toets van dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling in samenspraak met de gerechtelijke instanties;
• telefonische contacten met daders, slachtoffers, na(ast)bestaanden om hun interesse voor bemiddeling verder te verkennen of om hen te verwijzen naar hulpverlening, advocatuur, justitiële actoren,…;
• gesprekken met de geïnteresseerde betrokkenen om hun verhaal over de feiten en hun verwachtingen te beluisteren, hun antwoorden en voorstellen duidelijk te krijgen en over te brengen naar de andere partij;
• ontmoetingen organiseren tussen al wie zich betrokken voelt bij een bepaald misdrijf;
• partijen ondersteunen in het opmaken van een bemiddelingsovereenkomst;
• een bemiddelingsdossier aanleggen, bijhouden en registreren conform de interne afspraken.

2. Structurele opdracht t.a.v. de lokale actoren en het brede publiek

Binnen het beleidsplan van de organisatie tekent het provinciale team een jaar-actieplan uit waarin het bepaalt welke acties dat jaar rond het thema ‘herstel’ worden opgenomen. Het betreft acties die de instroom van dossiers kunnen vergroten, acties die het herstelrecht en bemiddeling bij het bredere publiek bekend maken, acties die de samenspraak en netwerking tussen relevante actoren bevorderen. In overleg met het provinciale team neemt de bemiddelaar een rol op zich. Voorbeelden van mogelijke acties waartoe de bemiddelaar zich, in samenwerking met het team, kan engageren::
• overleg organiseren of participeren aan overleg met onderzoeksrechters, parketmagistraten en justitieassistenten waarbij hij/zij ervaringen/knelpunten gerelateerd aan de bemiddelingspraktijk naar voor brengt;
• een voorstelling verzorgen rond bemiddeling aan een politiezone;
• een vorming geven aan een hogeschool rond het thema ‘participatie en inspraak na een misdrijf’.

Profiel: 

De bemiddelaar onderschrijft mee de benadering waarbij het recht van spreken van de betrokkenen (minderjarige en meerderjarige slachtoffers, na(ast)bestaanden, daders) een plaats krijgt. Hij/zij is vertrouwd met de grootstedelijke, multiculturele context van Brussel en ziet zich actief aan de slag gaan in de ruime regio Halle-Vilvoorde.

Basishouding
• reflecteert voortdurend, individueel en in onderling overleg, over de eigen praktijk, over de opdracht van de organisatie en over de waarden die aan de praktijk en opdracht ten grondslag liggen;
• zet eigen talenten en competenties graag in en is leergierig;
• neemt initiatief en zet ideeën in ontwikkeling in samenspraak en samenwerking;
• durft voor de eigen mening uit te komen;
• is transparant en loyaal;
• gaat discreet, tactvol om met cliëntgegevens.

Competenties
• beschikt minstens over een professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting;
• kan zich snel en efficiënt inwerken;
• beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden;
• heeft een actieve kennis van het Frans en Engels;
• kan zelfstandig werken;
• heeft een rijbewijs en kan over een (deel)wagen beschikken
• is bereid tot flexibele werktijden (avondwerk).

Arbeidsvoorwaarden: 

• een uitdagende opdracht binnen een positieve en geëngageerde werksfeer die mogelijkheden biedt tot professionele ontplooiing;
• inwerking en ondersteuning bij de start;
• contract: 80% onbepaalde duur + 20% vervangingscontract onbepaalde duur;
• max jaar anciënniteit 8j;
• onmiddellijke indiensttreding;
• verloning op basis van barema B1c PC 329.

Extra informatie: 

• stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief + CV naar personeelscoördinator Hilde Deboeck: hilde.deboeck@moderator.be;
• tot en met 13 februari 2019;
• geef deze documenten een naam beginnend met je familienaam;
• voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Deboeck. Mail of bel naar 0496/30.94.96 of 016/22 63 88

Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke kandidaturen. Geselecteerde kandidaten worden per mail uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
31 januari, 2019 to 14 februari, 2019
E-mail sollicitaties: 
hilde.deboeck@moderator.be
Plaats: 
Kessel-Lo
Straat en huisnummer: 
Diestsesteenweg, 49
Postcode: 
3010